സുൽഫത്ത് മമ്മൂട്ടി

Sulfath Mammootty

നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യ.