ആഭിജാത്യം

Released
Abhijathyam
കഥാസന്ദർഭം: 

ധനികയായ ഒരു യുവതി അച്ഛനെ എതിർത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായ യുവാവിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതും അതിനെത്തുടർന്ന് ആരോരുമില്ലാത്ത അവർ ജീവിതത്തോട് മല്ലിട്ട് എങ്ങിനെ മുന്നേറുന്നു എന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 August, 1971