ശാന്താറാം

Santharam (AVM)
എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ
എം ശാന്താറാം