നദി

Released
Nadi
കഥാസന്ദർഭം: 

ലോകത്തിൽ സ്നേഹമാണ് വലുത്, സാഹോദര്യത്തിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയുമാണ് ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കേണ്ടത്, മദ്യം വിഷമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വാറ്റു ചാരായം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും തുടങ്ങിയ  സന്ദേശങ്ങളുമായി  "നദി" ഒഴുകുന്നു.

സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 October, 1969