തെമ്മാടി വേലപ്പൻ

Released
Themmadi velappan
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ അച്ഛനെ വഞ്ചിച്ച് ആത്മഹത്യയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച മുതലാളിക്കെതിരെ ഒരു മകൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടമാണ് തെമ്മാടി വേലപ്പൻ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: