തെറ്റ്

Released
Thettu
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 10 April, 1971

thettu movie poster