തിരുമിഴി മുനയാൽ

തിരുമിഴി മുനയാൽ ത്രിഭുവനം പാലിക്കും
ഗുരുവായൂരപ്പാ
നിൻ മണിമാറിലെ ചന്ദനമണിയുവാൻ
എൻ മണിമാലയ്ക്ക് മോഹം.. ദേവാ
എന്റെ മനസ്സിന് മോഹം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
thirumizhi munayaal

Additional Info

Year: 
1972