സ്വർഗ്ഗപുത്രി

Swargaputhri
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 December, 1973

swarggaputhri poster