ആർ സി എ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം

R C A Sound System

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
പൂമ്പാറ്റ ബി കെ പൊറ്റക്കാട് 1971

Sound Design

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സരസ്വതി തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1970