എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ

എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ
എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കേണമേ
എന്റെ പാദമിടറാതിരിക്കുവാൻ
എന്നുമെന്നിൽ ദയ ചൊരിയേണമേ
(എങ്ങുമെങ്ങും..)

പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ
പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ
പുല്ലുമാടവും പൂമണി മേടയും
തുല്യമായ് തൊഴും ശക്തിയും നീയല്ലോ
(എങ്ങുമെങ്ങും..)

നല്ല ചിന്തയായ് എന്റെ മനസ്സിലും
നല്ല ഭാഷയായ് നാവിന്റെ തുമ്പിലും
നല്ല ചെയ്തിയായ് എന്റെ കരത്തിലും
നന്മയാം നീ കടന്നിരിക്കേണമേ
(എങ്ങുമെങ്ങും..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
engumengum nirayum

Additional Info