മധുരസ്വപ്നം

Madhura Swapnam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 March, 1977