രാഗം താനം പല്ലവി പാടും

രാഗം താനം പല്ലവി പാടാം
രാഗിണീ നിനക്കായ്
രാധാമാധവ ഗീതങ്ങൾ പാടാം
രാധികേ നിനക്കായ് എൻ
രാധികേ നിനക്കായ് (രാഗം...)

കോവിൽ ശില്പത്തിൻ വടിവൊത്ത മേനി
ആകെയിളക്കി നീയാടി വരുമോ
പ്രനയഗന്ധരവ്വ സോപാനമേറി
പ്രഭവതാരമായ് നീ മിന്നി വരുമോ (രാഗം...)

കവനകൗമുദി പൂത്തുല്ലസിക്കും
കനകമംഗല്യരാവിൽ നീ വരുമോ
മദനരാജന്റെ മണിവില്ലു കുലയ്ക്കാൻ
മലരിനങ്ങൾ നീ കടമായ് തരുമോ (രാഗം..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Raagam Thaanam Pallavi Paadum

Additional Info