സാഗരസംഗമം

Sagarasangamam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 September, 1983

sagaram samgamam poster m3db