സല്ലാപം

Sallapam

സൂര്യ എന്നും  അറിയപ്പെടുന്നു

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ