ദർബാർ

Darbar

22 kharaharapriya janya
ഖരഹരപ്രിയ ജന്യം
Aa: S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S