ഗോപികാതിലകം

Gopikathilakam

ഷൺമുഖപ്രിയ (56) ജന്യം
S R2 G2 M2 P N2 S
S N2 P M2 G2 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ