രാഗവർദ്ധിനി

Ragavardhini

32th മേളം
Ar: S R₃ G₃ M₁ P D₁ N₂ Ṡ
Av: Ṡ N₂ D₁ P M₁ G₃ R₃ S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ