മാനവതി

Manavathi

5th മേളം
S R1 G1 M1 P D2 N3 S
S N3 D2 P M1 G1 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ