ഗുർജരിതോടി

Gurjarithodi

ഹിന്ദുസ്ഥാനി തോടി (ശുഭപന്തുവരാളി) പഞ്ചമം ഇല്ലാതെ.

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ