ജപനീയ

Japaneeya

നഠഭൈരവി (20) ജന്യം
Ar: S R2 G2 P D1 S
Av: S D1 P G2 R2 S

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം രാഗങ്ങൾ
1 പാലാഴിപ്പൂമങ്കേ ബിച്ചു തിരുമല രവീന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം പ്രശ്നം ഗുരുതരം ജപനീയ, മോഹനം