ജപനീയ

Japaneeya

നഠഭൈരവി (20) ജന്യം
Ar: S R2 G2 P D1 S
Av: S D1 P G2 R2 S

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ