നിരോഷ്ഠ

Niroshta

ശങ്കരാഭരണം (29) ജന്യം
Aa: S R2 G3 D2 N3 S
Av: S N3 D2 G3 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ