ആനന്ദഭൈരവി

Released
Anandabhairavi
കഥാസന്ദർഭം: 

വാസുദേവപ്പണിക്കർ എന്ന കഥകളി വിദ്വാന്റെ മകൻ അപ്പു അസാധാരണമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവൻ അദ്‌ഭുത ബാലനായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: