മഹേഷ്‌

Mahesh
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

അശ്വാരൂഡൻ സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു