സജീവ്‌

Sajeev
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

അശ്വാരൂഡൻ സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു