മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ

Muthuswami Dikshitar
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 6
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 5