കലാവതി

Kalavathi

ചക്രവാകം (16) ജന്യം
Aa: S R1 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 G3 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ