പാലക്കാട് അമൃതശാസ്ത്രികൾ

Palakkad Amruthasasthrikal
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2