മുൾതാനി

Multhani

ശുഭപന്തുവരാളി(45) ജന്യം
S G2 M2 P N3 S
S N3 D1 P M2 G2 R1 S