ശിവഗംഗേ (M)

ശിവഗംഗേ ശിലാഗംഗേ ശ്യാമസാന്ധ്യഗംഗേ
ത്രികാല മോക്ഷഗംഗേ
പറന്നു തളർന്നൊരു പ്രാവിന്റെ തൂവൽ
പ്രാണസങ്കടമായ് ഞാൻ നൽകിടാം
ആത്മാദലാഞ്ജലി സ്വീകരിക്കൂ
ഈ ശ്രാവണ മേഘപരാഗം
എന്റെ ആരതി ദീപമരാളം
വരുമൊരു ജന്മമാം ഇരുൾമഴക്കാട്ടിൽ
ധ്യാനവിലോലനായ് ഞാൻ നിൽക്കാം
ഈറനണിഞ്ഞൊരു കണ്ണുകളാൽ
ഈ ആർദ്രമാം ശ്രീബലി നൽകാം
നിന്റെ പ്രണയത്തിൻ പ്രാർത്ഥനയാകാം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Shiva ganga

Additional Info

Year: 
2009