തോരി തിരിച്ചീ

ആ... തോരി തിരിച്ചീ നജരിയാ കേ ബാത് 
കരേ ജവാബ് ലാഗേ... ഹേരാം...
ഏ... തോരി തിരിച്ചീ നജരിയാ കേ ബാത് 
പൽകേ നദീ.. മാരെ നായ് സയ്യാ...
ബാര് ബാര്... ഏ... പരൂങ്കീ പയ്യാ...
ആ.... ബാര് ബാര് തോസേ പരൂങ്കീ മേ പയ്യാ...
തോരി തിരിച്ചീ നജരിയാ കേ ബാത്...
കരേ ജവാബ് ലാഗേ... ഹേരാം...
തോരി തിരിച്ചീ നജരിയാ കേ ബാത്...
പൽകേ നദീ.. മാരെ നായ് സയ്യാ...
ഏ.... ഹേരാം... ഏ.... 
കരേ ജവാബ് ലാഗേ... ലാഗേ....
തോരി തിരിച്ചീ നജരിയാ കേ ബാത്...
ബാത്... കരേ ജവാബ് ലാഗേ...രേ...
കരേ ജവാബ് ലാഗേ...ആ... ഹേരാം...
തോരി തിരിച്ചീ നജരിയാ കേ ബാത്...
ആ.... ലാഗേ... കരേ ജവാബ് ലാഗേ...ഹേരാം...
തോരി തിരിച്ചീ നജരിയാ കേ ബാത്...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thirichi nazar

Additional Info

Year: 
2009