മാൽഗുഞ്ചി

Malgunji

ഹരികാംബോജി(28, ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഖമാജ്) ജന്യം
S G m D N S
S n D P m g R S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി തറവാട്ടമ്മ