മാൽഗുഞ്ചി

Malgunji

ഹരികാംബോജി(28, ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഖമാജ്) ജന്യം
S G m D N S
S n D P m g R S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ