കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി

KarnatakaSudhasaveri

കനകാംഗി (1) ജന്യം
S R1 M1 P D1 S
S D1 P M1 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ