നഖക്ഷതങ്ങൾ

Released
Nakhashathangal (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 April, 1986