തുളസിമാല വാല്യം 2

Released
Thulasimala Vol II
Tagline: 
തരംഗിണി ഭക്തിഗാന ആല്‍ബം