വാചസ്പതി

Vachaspathi

64th മേളം
S R2 G3 M2 P D2 N2 S
S N2 D2 P M2 G3 R2 S