കര്‍ണ്ണാടകകമാസ്

Karnatakakamas

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ