സംഗീതം ഭൂവിൽ

 

സംഗീതം ഭൂവിൽ നരജീവിതം
ശ്രുതിമധുരമോഹനം ലഹരിമയമുന്മാദം
താളരംഗഭാവബന്ധമനുപദം ശോകമൂകസൗഖ്യജന്യമനുപമം
സംഗീതം ഭൂവിൽ നരജീവിതം
ആ...ആ..ആ   സ്നേഹവും മധുരവികാരവും
ഇവിടെയൊരാരോഹണം മോഹനം
മോഹങ്ങൾ സ്വരഗതിജനിരാഗങ്ങൾ
സഗമപധനിസ നസിധമപമഗസ മഗസ മഗസ
(സംഗീതം.....)

കാലവും ജനിമൃതിഭേദവും സുഗമമൊരാലാപന്ം സുന്ദരം
ബന്ധങ്ങൾ പലവിധ പക്കമേളങ്ങൾ
തകിടതകിടതോം തകതിമിതകതോം തകതോം
(സംഗീതം...)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Samgeetham bhoovil

Additional Info

ഗാനശാഖ: