അരുവിയലകള്‍ പുടവ ഞൊറിയും

Raaga: 
Year: 
1984
Aruviyalakal pudava
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

അരുവിയലകള്‍ പുടവ ഞൊറിയും
അരിയ പുലരിയിൽ ചിരം.....

Aruviyalakal Pudava Njoriyum ..!! (Mini Anand)