സുവർണാംഗി

Suvarnangi

47th മേളം
S R1 G2 M2 P D2 N3 S
S N3 D2 P M2 G2 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ