പി കെ കേശവൻ നമ്പൂതിരി

P K Kesavan Namboothiri
Date of Death: 
Sunday, 28 May, 2023
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 24