രതിപതിപ്രിയ

Rathipathipriya

ഖരഹരപ്രിയ (22) ജന്യം
S R2 G2 P N2 S
S N2 P G2 R2 S