ശുദ്ധഹിന്ദോളം

Sudhahindolam

22 മേളജന്യം. മറ്റുപേരുകൾ: വാരം, വാരമു
S G2 M1 D2 N2 S
S N2 D2 M1 G2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ