നർത്തകി

Narthaki

ഹരികാംബോജി (28) ജന്യം
S R2 G3 P D2 N2 S
S N2 D2 P G3 R2 S