ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി

Khamaj-Hindusthani

ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗം
S G m p D N S
S n D p m G R S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ