ജഗന്മോഹിനി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ശോഭില്ലു സപ്തസ്വര ശ്രീ ത്യാഗരാജ ശ്രീ ത്യാഗരാജ ചന്ദ്രോത്സവം