ചിത്രാംബരി

Chithrambari

66th മേളം
S R2 G3 M2 P D3 N3 S
S N3 D3 P M2 G3 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ