ബസന്ത്ബഹാർ

Basanthbahar

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 മല്ലാക്ഷീ മണിമാരിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, ബി വസന്ത കുമാരസംഭവം