തിലക്-കാമോദ്

thilakkamod

ദേശുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ള, പക്ഷേ N2 വരാത്ത ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗം.

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 നാഥാ നീ വരും പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് ജാനകി ചാമരം