വന്ദനാധാരിണി

Vandanadharini

കല്യാണി (65) ജന്യം
Aa: S R2 M2 P D2 S
Av: S D2 P M2 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ