ധേനുക

Dhenuka

9th മേളം. ശുഭപന്തുവരാളിയിൽ ശുദ്ധമധ്യമം
S R1 G2 M1 P D1 N3 S
S N3 D1 P M1 G2 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ